Kredyt we frankach kancelaria

Przed sądami krajowymi toczy się obecnie wiele procesów, w których po jednej stronie stają frankowicze, a po drugiej banki, w których wzięli kredyt. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że instytucje finansowe dobrowolnie nie honorują orzeczeń sądów w sprawie m.in. niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, które znalazły się w umowach kredytowych.

Kto może wystąpić z roszczeniem? Każdy frankowicz, który w umowie lub regulaminie ma zawarte abuzywne klauzule dotyczące:

 • indeksacji,
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenia pomostowego,
 • dowolnej zmiany oprocentowania.

Działająca w Sosnowcu, Warszawie i Krakowie Kancelaria Adwokacka Adwokata Dawida Karolczyka podejmuje się reprezentacji klientów, którzy chcą skorzystać ze swojego prawa i dochodzić roszczeń o ustalenie nieważności umowy, zwrot nadpłat, jakie powstały w wyniku stosowania przez banki niedozwolonych zapisów lub przewalutować kredyt we frankach (odfrankowienie).

Klienci mogą się do nas zwrócić na każdym etapie sprawy:

 • przedsądowym, gdy chcą skonsultować swoją frankową sytuację,
 • sądowym, gdy podjęli już decyzję o pozwaniu banku i potrzebują prawnego wsparcia.

Prowadzona przez nas kancelaria prawna zajmuje się zarówno umowami indeksowanymi, jak i denominowanymi.

Kredyt frankowy kancelaria

Kredyt frankowy kancelaria

W jakim zakresie pomagają kancelarie prowadzące sprawy frankowiczów? Podstawę do dochodzenia roszczeń w sprawach frankowych stanowią nie tylko wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale i Kodeks cywilny, prawo bankowe oraz dewizowe. Pierwszym krokiem jest zawsze zapoznanie się ze sprawą na podstawie skompletowanych dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania. Prosimy wówczas klientów o przekazanie do naszej kancelarii prawnej kompletu dokumentów tj.:

 • umowy dotyczącej kredytu hipotecznego,
 • regulaminu wraz z późniejszymi zmianami – jeśli był załączony do umowy, może być zatytułowany np. „Ogólne Warunki Umowy”, „Część Ogólna Umowy” itp.,
 • wszelkich aneksów do umowy – na podstawie których np. kwota kredytu była zwiększana lub zmieniono walutę spłat,
 • informacji dotyczącej wysokości transz i dacie wypłaty każdej z nich,
 • informacji na temat rat kredytu – m.in. ich wysokości, terminu płatności.

Mając taką dokumentację, przystępujemy do analizy umowy – prawnej i finansowej, aby ustalić m.in. czy kredyt frankowy był indeksowany, czy denominowany oraz, czy zawiera postanowienia uznawane za abuzywne, bądź nieważne.

Po tej analizie podejmujmy z klientem decyzję o tym, czy przygotujemy reklamację do banku. Takie działanie jest koniecznym posunięciem w postępowaniu i pozwala ugodowo załatwić spór na etapie przedsądowym. Z tym wiążą się także wezwania do zapłaty (zgodnie z Kodeksem Cywilnym). Jeśli to rozwiązanie zawiedzie, pozostaje już tylko skierowanie sprawy na wokandę. Wówczas frankowicze mogą liczyć na pełną obsługę sporów przed sądem.

Zadaniem adwokata reprezentującego klienta jest nie tylko obecność na każdej rozprawie, ale również przygotowywanie wszystkich niezbędnych pism oraz czuwanie nad przebiegiem postępowania aż do wydania wyroku.

Kancelaria prawna kredyt we frankach

Kancelaria prawna kredyt we frankach

W jaki sposób zlecić sprawę naszej kancelarii prawnej? Osoby, które mają kredyt we frankach i chciałyby dowiedzieć się, jakie są szanse na unieważnienie umowy, częściowe lub całkowite mogą skontaktować się z nami bezpośrednio. Przyjmujemy też zgłoszenia telefonicznie lub e-mailowo.

Mamy już doświadczenie w postępowaniach sądowych z bankami. Dlatego potrafimy ocenić, jakie są możliwości w dochodzeniu roszczeń. Mamy świadomość tego, że kredyt frankowy jest sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Z tego względu prowadzimy sprawy sądowe zarówno z powództw kredytobiorców przeciwko bankom, jak i występujemy w imieniu klientów pozwanych przez instytucje finansowe.

Aby nadać bieg sprawie, należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy z tytułu np. klauzuli indeksacyjnej czy dowolnej zmiany oprocentowania. W jego przygotowaniu pomaga nasz adwokat. Konstrukcje umów kredytowych są różne. Dlatego w pozwie konsument może domagać się zwrotu całości uiszczonych dotychczas rat (domagając się nieważności umowy) lub zwrot kwot nadpłaconych w wyniku nieprawidłowo ustalanego kursu waluty obcej. Wybór, jakiego dokona kredytobiorca, jest zawsze indywidualny. Szanuje go nasza kancelaria prawna i po podjęciu decyzji przez klienta dobiera odpowiednią podstawę prawną oraz opracowuje i dopasowuje optymalną strategię procesową.

Oprócz tego trzeba wnieść opłatę sądową. W czasie procesu pojawić się może jeszcze jeden koszt – zaliczka na poczet biegłego sądowego, który wyliczy należne bankowi kwoty.

Kancelaria prawna frankowicze

Udzielony we frankach kredyt nie musi oznaczać dla klienta konieczności spłacania wysokich rat. W tej kwestii może szukać wsparcia ze strony profesjonalistów. Siłą naszej kancelarii prawnej jest przede wszystkim doświadczenie oraz wiedza, którą ciągle poszerzamy. Specjalizując się w zakresie kredytów frankowych mamy bardzo dobre rozeznanie nie tylko w zmieniających się wykładniach prawa. Wiemy również sporo na temat strategii działania banków. Wynika to z praktyki zdobytej w trakcie procesów sądowych, w tym także na salach sądowych.

Efektem prowadzenia sprawy i współpracy z nami może być więc zarówno unieważnienie umowy kredytowej, jak i odfrankowanie zadłużenia. Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Zanim podejmiemy się prowadzenia jego sprawy, dokładnie analizujemy wszystkie przesłanki, które mogą stanowić podstawę do uznania przez sąd niezgodności zapisów w umowie kredytowej. Mają wiedzę, ile wynosi wysokość roszczenia, przygotowujemy wezwanie do zapłaty/reklamację lub inny stosowny wniosek. Jeśli pojawia się groźba przedawnienia sprawy, wówczas po konsultacji z klientem przerywamy jego bieg, zanim jeszcze złożymy w sądzie pozew.

Każdy frankowicz ma przydzielonego pełnomocnika, który nie tylko opracowuje i składa odpowiednie pismo rozpoczynające sprawę w sądzie, ale i reprezentuje go już na wokandzie. Rozprawy sądowe to trudny moment dla każdego klienta. Przydaje się tu doświadczenie i wiedza prawnicza. W czasie procesu podejmujemy wszystkie przewidziane przepisami działania na korzyść klienta.

Kancelarie prowadzące sprawy frankowiczów

Powództwa dotyczące kredytu zawartego w CHF nie należą do łatwych. Dlatego kancelarie prowadzące sprawy frankowiczów, to najlepszy adres, aby powierzyć im swój problem. Trudna sytuacja osób, które wzięły zobowiązanie we frankach oraz ostatnie orzeczenia sądowe pokazują, że coraz więcej konsumentów decyduje się na to, aby pozwać banki. Gdy już dokonają takiego wyboru, z pomocą doświadczonego adwokata, zwiększają swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy frankowej.

W kancelariach prowadzących sprawy frankowe takich jak nasza klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę. Gwarantujemy nie tylko rzetelne przeanalizowanie dokumentacji dostarczonej przez kredytobiorcę, ale także poufność wszystkich przekazanych nam informacji. W ramach udzielonego pełnomocnictwa jest on również na bieżąco w zakresie prowadzonego postępowania.

Doprowadzenie do unieważnienia umowy o kredyt frankowy powoduje, że z punktu widzenia prawa, takie porozumienie między bankiem a kredytobiorcą nie zostało nigdy zawarte. A jak pokazuje praktyka, coraz więcej postępowań kończy się pozytywnymi dla poszkodowanych frankowiczów orzeczeniami.

Skierowanie pozwu przeciwko bankowi nie jest łatwą decyzją dla wielu osób. Jednak umożliwia unieważnienie umowy lub odfrankowienie bankowego zobowiązywania. Warto pamiętać także o tym, że orzecznictwo w wielu sprawach jest bardzo korzystne dla konsumentów.

Prowadzona przez nas kancelaria prawna podejmuje się każdej sprawy dotyczącej kredytu frankowego, bez względu na jej stopień zawiłości czy trudności. Skontaktować się z nami można przez jedną z siedzib zlokalizowanych w Sosnowcu, Warszawie i Krakowie. Na podstawie przekazanych nam drogą mailową dokumentów, przeprowadzimy wstępną, niezobowiązująca i darmową analizę umowy kredytowej wraz z jej załącznikami. Uczciwie określimy sytuację procesową każdego klienta. Zaproponujemy potencjalne kierunki działań, jakie można podjąć w danej sprawie.

Prosimy o przekazanie nam droga mailową dokumentów do analizy, a my przeprowadzimy dla Państwa wstępną darmową i niezobowiązującą  analizę umowy kredytowej, wraz z jej załącznikami. A także wskażemy Państwu potencjalne kierunki działań jakie możnaby w Państwa sprawie podjąć.

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.

Henry Ford

Transparentność, Uczciwość, Zaangażowanie

Bank jest miejscem, w którym pożyczają ci parasol wówczas, gdy jest ładna pogoda, i proszą o jego zwrot, gdy zaczyna padać deszcz.

Robert Frost

Nasza dewiza to

Naszą dewizą jest indywidualne podejście do każdego klienta, i uczciwe przedstawienie jego sytuacji procesowej i potencjalnych możliwości w sporach z bankiem dotyczących jego kredytu frankowego.

Na pytanie czy pomożemy? Zawsze odpowiadamy: tak pomożemy !